SEVTEL

 
SEVTEL KABLO GRUBU KALAYLI 
SEVTEL KABLO 0.75 MM2                     KALIN YALITIMLI KABLO KALAYLI
SEVTEL KABLO 1 MM2                     KALIN YALITIMLI KABLO KALAYLI
SEVTEL KABLO 1.5 MM2                     KALIN YALITIMLI KABLO KALAYLI
SEVTEL KABLO 2 MM2                     İNCE YALITIMLI KABLO KALAYLI
SEVTEL KABLO 2.5 MM2                     KALIN YALITIMLI KABLO KALAYLI
SEVTEL KABLO 3 MM2                     İNCE YALITIMLI KABLO KALAYLI
SEVTEL KABLO 4 MM2                     KALIN YALITIMLI KABLO KALAYLI
SEVTEL KABLO 5 MM2                     İNCE YALITIMLI KABLO KALAYLI
SEVTEL KABLO 6 MM2                     KALIN YALITIMLI KABLO KALAYLI
   
SEVTEL KABLO GRUBU ( KALAYSIZ )
SEVTEL KABLO 0.75 MM2                     KALIN YALITIMLI KABLO KALAYSIZ
SEVTEL KABLO 1 MM2                     KALIN YALITIMLI KABLO KALAYSIZ
SEVTEL KABLO 1.5 MM2                     KALIN YALITIMLI KABLO KALAYSIZ
SEVTEL KABLO 2 MM2           İNCE YALITIMLI KABLO KALAYSIZ
SEVTEL KABLO 2.5 MM2           KALIN YALITIMLI KABLO KALAYSIZ
SEVTEL KABLO 3 MM2           İNCE YALITIMLI KABLO KALAYSIZ
SEVTEL KABLO 4 MM2           KALIN YALITIMLI KABLO KALAYSIZ
SEVTEL KABLO 5 MM2           İNCE YALITIMLI KABLO KALAYSIZ
SEVTEL KABLO 6 MM2           KALIN YLITIMLI KABLO KALAYSIZ
   
SEVTEL AKÜ KABLO GRUBU
SEVTEL KABLO 10 MM2                                   KALIN YALITIMLI AKÜ KABLOSU
SEVTEL KABLO 16 MM2                                   KALIN YALITIMLI AKÜ KABLOSU
SEVTEL KABLO 25 MM2                                   KALIN YALITIMLI AKÜ KABLOSU
SEVTEL KABLO 35 MM2                                   KALIN YALITIMLI AKÜ KABLOSU
SEVTEL KABLO 50 MM2                                   KALIN YALITIMLI AKÜ KABLOSU
SEVTEL KABLO 70 MM2                                   KALIN YALITIMLI AKÜ KABLOSU
   
SEVTEL TAŞIT BUJİ KABLO GRUBU
SEVTEL KABLO  2 *075 MM2           BİTİŞİK  YASSI KORDON
SEVTEL KABLO 2*075 MM2           SEFFAF   YASSI KORDON
SEVTEL KABLO 2*1.5 MM2           ŞEFFAF    YASSI KORDON    
SEVTEL KABLO YÜKSEK GERİLİM TAŞIT BUJİ KABLOSU
SEVTEL KABLO HOPERLÖR KABLO 2*0.50 BİTİŞİK
SEVTEL KABLO HOPERLÖR KABLO 2*0.50 ŞEFFAF
SEVTEL KABLO HOPERLÖR KABLOSU    (  YENİ  )
   
TTR KORDON KABLO GRUBU
SEVTEL KABLO 2*075 MM2           TTR KABLO
SEVTEL KABLO 3*075 MM2           TTR KABLO
SEVTEL KABLO 4*075 MM2           TTR KABLO
SEVTEL KABLO 5*075 MM2           TTR KABLO
SEVTEL KABLO 2*1 MM2           TTR KABLO
SEVTEL KABLO 3*1 MM2           TTR KABLO
SEVTEL KABLO 4*1 MM2           TTR KABLO
SEVTEL KABLO 5*1 MM2           TTR KABLO
SEVTEL KABLO 7*1 MM2           TTR KABLO
SEVTEL KABLO 2*1.5 MM2           TTR KABLO
SEVTEL KABLO 3*1.5 MM2           TTR KABLO
SEVTEL KABLO 4*1.5 MM2           TTT KABLO
SEVTEL KABLO 5*1.5 MM2           TTR KABLO
SEVTEL KABLO 7*1.5 MM2           TTR KABLO
   
SEVTEL PVC İZALASYON MAKORON HORTUM GRUBU
SEVTEL KABLO 4MM MAKARON
SEVTEL KABLO 5MM MAKARON
SEVTEL KABLO 6MM MAKARON
SEVTEL KABLO 7MM MAKARON
SEVTEL KABLO 8MM MAKARON
SEVTEL KABLO 9mm MAKARON
SEVTEL KABLO 10MM MAKARON
SEVTEL KABLO 12MM MAKARON
SEVTEL KABLO 14MM MAKARON
SEVTEL KABLO 16MM MAKARON
SEVTEL KABLO 18MM MAKARON
SEVTEL KABLO 20MM MAKARON
SEVTEL KABLO 22MM MAKARON
SEVTEL KABLO 25MM MAKARON
SEVTEL KABLO 30MM MAKARON
   
SEVTEL MARİN TİPİ KABLO GRUBU
SEVTEL KABLO 25 MM MATİN TİPİ AKÜ KABLOSU (KALAYLI)
SEVTEL KABLO 35 MM MARİN TİPİ AKÜ KABLOSU (KALAYLI)
SEVTEL KABLO 50 MM MARİN TİPİ AKÜ KABLOSU (KALAYLI)
   
SEVTEL KABLO 2X1.5 MM MARİN TİPİ KORDON (KALAYLI)
SEVTEL KABLO 2X2.5 MM MARİN TİPİ KORDON (KALAYLI)
SEVTEL KABLO 3X1.5 MM MARİN TİPİ KORDON (KALAYLI)
SEVTEL KABLO 3X2.5 MM MARİN TİPİ KORDON (KALAYLI)
SEVTEL KABLO 2X1.5 MM MARİN TİPİ YASSI  KORDON (KALAYLI)
 
 
 
Web Stats